Sylwetki wybitnych kardiologów

Prof. dr hab. Maria Witkowska

1.1963 – dyplom lekarza na Wydziale Lekarskim  Akademii Medycznej Wrocławiu.                

2.Przebieg pracy zawodowej:

 • 1964-1984 -  st. asystent a następnie adiunkt w Katedrze Farmakologii A.M. we Wrocławiu, równocześnie specjalizacja I i II stopnia z chorób wewnętrznych w III Klinice Chorób Wewnętrznych pod kierownictwem prof. Edwarda Szczeklika,         
 • 1984 - adiunkt  w Klinice Kardiologii AM we Wrocławiu,    
 • 1992 - stanowisko  profesora nadzwyczajnego,
 • 2001 - stanowisko profesora zwyczajnego,
 • 2003-2009 - zastępca kierownika Kliniki Kardiologii AM we Wrocławiu,
 • 2006 - do chwili obecnej - konsultacje kardiologiczne w Dolnośląskim Centrum Chorób Serca MEDINET we Wrocławiu
 • 2009 – em. profesor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

3.  Stopnie i tytuły naukowe:

 • 1971 - Stopień doktora nauk medycznych z zakresu farmakologii - A.M. we Wrocławiu,
 • 1987 - Stopień doktora habilitowanego z zakresu kardiologii - A. M. we Wrocławiu, temat pracy habilitacyjnej: „Gęstość receptorów beta-adrenergicznych w leukocytach oraz stężenie amin katecholowych w surowicy krwi w wyrównanych lub niewyrównanych chorobach serca”,
 • 1997 - Tytuł profesora,
 • 2001 - Stanowisko profesora zwyczajnego,

4. Zagranicznwe staże naukowe :

 • Stanford University Medical School, California 1982/1983 – roczne stypendium naukowe; praca w Department of Medicine and Division of Clinical Pharmacology Stanford University School of Medicine, CA.
 • Centre Hospitalier Intercommunal, Unite de Catheterisme Cardiaque, Toulon, Francja - jako Visiting Professor - 1992.

5. Zainteresowania naukowe

W pierwszych latach pracy zainteresowania dotyczyły farmakologii klasycznej i klinicznej, a w szczególności farmakoterapii chorób układu krążenia. Przedmiotem badań prowadzonych w Uniwersytecie Stanforda była farmakokinetyka leków hipotensyjnych i mechanizmy receptorowego działania leków. Wyniki tych badań były prezentowane na Kongresie w Waszyngtonie (1983) oraz na Konferencji Farmakologii Klinicznej uniwersytetów Stanforda, Berkeley, San Francisco i Los Angeles w  Pacific Grove Center w Kalifornii w 1983 r. Po powrocie i objęciu stanowiska adiunkta w Katedrze i Klinice Kardiologii AM we Wrocławiu  zainteresowania naukowe koncentrowały się na:

 • roli mechanizmów neurohumoralnych w patofizjologii chorób sercowo-naczyniowych,
 • badania nad funkcją, strukturą i przebudową serca w nadciśnieniu tętniczym, chorobie niedokrwiennej i po zawale serca,
 • jako jedna z pierwszych w kraju podjęła badania czynników i mechanizmów prowadzących do zaburzeń funkcji rozkurczowej komór serca, analizą związków między dysfunkcją skurczową i rozkurczową komór i oceną współdziałania komór w cyklu serca.

6. Publikacje:

Maria Witkowska jest autorem lub współautorem około 200 publikacji naukowych. Jest autorką podręcznika  „Zaburzenia czynności rozkurczowej serca – patofizjologia, diagnostyka i leczenie” Wyd. Lek. PZWL 2001, redaktorem naukowym dwu podręczników z zakresu kardiologii, tłumaczem licznych anglojęzycznych podręczników i rozdziałów  w podręcznikach medycznych.

7. Promotor 18 prac doktorskich, recenzent 20 prac doktorskich i 4 habilitacyjnych.

9. Działalność w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym:

 • 2001-2007 - Funkcja Przewodniczącej Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (2 kadencje),
 • 1990-2006 - Członek kolegium redakcyjnego Medycyny po Dyplomie, Nadciśnienia Tętniczego oraz Polskiego Przeglądu Kardiologicznego,
 • Recenzent i komentator Kardiologii Polskiej i Medycyny po Dyplomie.

8. Odznaczenia: Nagroda Min. Zdrowia i Opieki Społ. (ind) 1986. W uznaniu osiągnięć w badaniach nad patofizjologią chorób układu krążenia w 1989 r. została wyróżniona indywidualną nagrodą naukową Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, Złoty Krzyż Zasługi (1985), medal 50-lecia Akademii Medycznej (2000), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2005).


 

Prof. dr hab. Ludmiła Hirnlowa 

Urodzona w Kościerzynie 25 marca 1922 roku.

 • Gimnazjum sióstr Urszulanek w Kościerzynie.
 • 1941 – tajna matura w Lublinie.Prof. dr hab. Ludmiła Hirnlowa
 • 1948 – dyplom lekarza na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego.
 • 1952-1968 – starszy asystent, później adiunkt III Kliniki Chorób Wewnętrznych pod kierunkiem profesora Edwarda Szczeklika.
 • 1960 – stopień naukowy doktora medycyny, Akademia Medyczna we Wrocławiu. Temat pracy doktorskiej: „Bakteryjne zapalenie wsierdzia”. Za pracę doktorską nagroda Ministra Zdrowia i
  Opieki Społecznej.
 • 1968 – stopień naukowy doktora habilitowanego „Czynność lewej komory serca w obrazie apeksokardiograficznym” Akademia Medyczna we Wrocławiu.
 • 1968 –  1992  ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego (1969 – stopień naukowy docenta nauk medycznych)
 • 1979 – tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego.
 • Od 1982- 1991 – Specjalista Wojewódzki ds. Kardiologii.
 • 1988 – tytuł naukowy profesora zwyczajnego.

Działalność w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym:

 • W latach 1977-1983  zastępca Przewodniczącego (2 kadencje).
 • W latach 1983-1992 Przewodnicząca Oddziału Wrocławskiego PTK (3 kadencje).
 • 02.10.1992 - otrzymała godność honorowego członka Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w czasie 51 Kongresu PTK
 • w Gdańsku. 
Prof. dr hab. Ludmiła Hirnlowa - otrzymanie tytułu honorowego Członka PTK

Dorobek naukowy

Publikacje w liczbie około 160. Istotne kierunki zainteresowań naukowych: fonokardiografia, stereokardiografia, wektokardiografia, polikardiografia, apeksokardiografia.

 • Ocena przydatności fonokardiografii w kwalifikowaniu chorych do komisurotomii mitralnej.
 • Interpretacja zapisów fonokardiografii w przypadkach wrodzonych wad
  serca i naczyń.
 • Ocena dynamiki skurczu mięśnia sercowego w przeciekach
  wewnątrzsercowych w badaniach polikardiograficznych.
 • Analiza matematyczna apeksokardiogramu dla oceny stanu mięśnia lewej komory w chorobie wieńcowej, po zawale serca,
  w tętniaku pozawałowym serca, po wszczepieniu stymulatora, w wadach nabytych serca, w kwalifikacji do komisurotomii mitralnej.

Kształcenie kadry naukowej

Kierownik specjalizacji 60 lekarzy na I i II stopień z chorób wewnętrznych, 8 lekarzy z kardiologii. Promotor 7 doktorantów, opiekun jednej pracy habilitacyjnej. Recenzent 24 prac doktorskich, 8 habilitacyjnych, 6 wniosków na tytuł profesora.

W okresie prawie 25-letniej działalności w Szpitalu Specjalistycznym powstał:

 • 10-łóżkowy pododdział intensywnej terapii kardiologicznej kompletnie wyposażony i z pełnym zakresem czynności,
 • ośrodek wszczepiania i kontroli stymulatorów,
 • pracownie: usg serca, usg jamy brzusznej, polikardiograficzna.Prof. dr hab. Ludmiła Hirnlowa

Wprowadzono:

 • metodę Dopplera do rutynowych badań przepływów naczyniowych,
 • badanie układu przewodzącego serca,
 • stymulację przezprzełykową,
 • metodę rozcieńczania barwników w wadach wrodzonych serca,
 • 24-godzinne badanie EKG metodą Holtera.

 

 

Prof. dr hab. Krystyna Łoboz-Grudzień

 

1969 – dyplom lekarza na Wydziale Lekarskim A.M. we Wrocławiu.

Przebieg pracy zawodowej:

1969 - 1971 – staż  podyplomowy w Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka we Wrocławiu. Od  1971 r. asystent ,od 1978 r. starszy asystent, w latach 1984-1993 z-ca  Ordynatora Oddziału Kardiologicznego pod kierunkiem prof. dr hab. Ludmiły Hirnlowej.

1993 - 2018  - Ordynator Oddziału Kardiologicznego Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu .

1973 - I stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych, 1976 - II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych, 1981 - specjalizacja z kardiologii.

1977 - stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy pt. „Badania polikardiograficzne w chorobie niedokrwiennej serca z blokami wiązek i odnóg pęczka Hisa. promotor- prof. dr hab. Ludmiła Hirnlowa.

1985 - stopień doktora habilitowanego  na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Przydatność badania przepływu krwi w aorcie metodą dopplerowską w ocenie czynności lewej komory serca i zastawek aortalnych”.

1989 - docent na Wydziale Nauk o Zdrowiu A.M. we Wrocławiu 

2001 - tytuł naukowy profesora nauk medycznych

2001 – profesor nadzwyczajny na Wydziale Nauk o Zdrowiu A.M. we Wrocławiu

2004 - 2016 - Kierownik Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

2008 – 2016 - profesor zwyczajny na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

2008 - 2012 - członek Senatu Uniwersytetu Medycznego  we Wrocławiu.

Działalność naukowa

Autorka  148. prac twórczych oraz 115 streszczeń zjazdowych

Główne kierunki  badań naukowych                                                                           

W latach 70.  badania polikardiograficzne (apeksokardiografia i sfigmografia) w chorobie niedokrwiennej serca. 

Na przełomie lat 70. i 80. w Specjalistycznym Szpitalu im. T. Marciniaka we Wrocławiu, przy współpracy z Zakładem Ultradźwięków Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie, wdrażała ultradźwiękową metodę dopplerowską do badań przepływu krwi w tętnicach szyjnych oraz w aorcie. Badania te  miały pionierski charakter w kraju. 

W 1989 r  za wybitne  osiągnięcia w dziedzinie kardiologii, a szczególnie za prace związane z wdrażaniem ultradźwiękowej metody dopplerowskiej w kraju,  została laureatką dorocznej nagrody Lekarskiej Wieczystej Fundacji imienia Zofii i Jana Karola Wende.

W latach 90. Tematyka prac naukowych związana była z wartością kliniczną echokardiografii dopplerowskiej w ocenie czynności rozkurczowej lewej komory w chorobie niedokrwiennej serca, w nadciśnieniu tętniczym oraz z pozawałową przebudową serca .

W ostatnich dekadach - wdrażanie  nowych metod ultrasonograficznych do oceny lokalnej sztywności naczyń (e-tracking ) . Opublikowała prace poświęcone interakcjom sercowo-naczyniowym oraz  analizie wave intensity w populacji osób z czynnikami ryzyka miażdżycy . Członek Europejskiej grupy roboczej (ETIC- E-Tracking Investigators Collaboration ).

We współpracy z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu opublikowała  prace związane z jakością życia w chorobach sercowo-naczyniowych, z zespołem kruchości i zaburzeniami  unkcji poznawczych w wybranych jednostkach chorobowych .

Udział w licznych międzynarodowych badaniach klinicznych oraz grantach naukowych (m. innymi: OAT , ISCHEMIA) pod auspicjami NHBI koordynowanych przez Instytut Kardiologii w Warszawie oraz w międzynarodowych rejestrach .                            

Od lat 90. członek Rady Naukowej Folia Cardiologica przekształconej w Cardiology Journal, w latach 2010 -2016 członek Kolegium Redakcyjnego Cardiology Journal (associate editors).

Od lat 90. recenzent i komentator czasopisma Kardiologia Polska oraz recenzent Advances in Clinical and Experimental Medicine .

Szkolenie młodej kadry:

Pod Jej kierunkiem 13 lekarzy uzyskało I stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych, 14 lekarzy uzyskało II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych, a 11 osób  uzyskało specjalizację z zakresu kardiologii. Jest członkiem państwowej Komisji Egzaminacyjnej z kardiologii.

Jest promotorem 15 przewodów doktorskich ukończonych. Z zespołu badawczego pod Jej kierunkiem 3 osoby uzyskały stopień naukowy doktora habilitowanego.

Jest recenzentem 65. rozpraw doktorskich , 9 rozpraw  habilitacyjnych, 8 wniosków na tytuł profesora nauk medycznych . 

Działalność w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym:

1985 – 1989 skarbnik, a w latach 1989-1992 sekretarz Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 

1992 - 2001 (przez 3 kadencje ) -  Przewodnicząca Oddziału Wrocławskiego PTK.

2001 - 2003  Z-ca  Przewodniczącej  Oddziału Wrocławskiego PTK.

1998 - 2001 członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

1995 - 1998 członek Komisji Dydaktycznej, 1998-2001 członek Komisji Informatyki, 2011-2013 członek Komisji Nagród Zarządu Głównego PTK.

2009 - 2013 członek Zarządu, 2013-2019 członek Komisji Rewizyjnej Sekcji Chorób Serca u Kobiet PTK .

Od 2007 r. członek grupy ekspertów Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego do spraw przyznawania akredytacji.

W 1990 r. skarbnik 46 Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PTK w Polanicy Zdroju.   

W 1996 r. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 58. Ogólnopolskiej Konferencji PTK  w Polanicy Zdroju.

Działalność w nadzorze kardiologicznym

1992 - 1999  specjalista wojewódzki d/s kardiologii w woj. wrocławskim

Odznaczenia

W 2004 r. została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

W 2005 r. Senat Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich przyznał  Złotą Odznakę Honorową Academia Medica Wratislaviensis. W 2011 roku otrzymała pierścień tysiąclecia z rąk Jego Eminencji Kardynała Henryka Gulbinowicza z okazji 50-lecia Dolnośląskiego Szpitala im. T. Marciniaka. W 2014 roku odznaczona honorowym medalem PTK z okazji 5 -lecia Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W 2019 rr odznaczona „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”.Dr n. med. Maciej Dałkowski

1966 - ukończenie studiów medycznych (AM we Wrocławiu)
1977 - specjalizacja z Chorób Wewnętrznych (II stopień)dr n. med. Maciej Dałkowski
1980 - specjalizacja z Kardiologii
1983 - obrona pracy doktorskiej (AM we Wrocławiu)
“Dynamiczna obserwacja czynności lewej komory w zawale serca i chorobie niedokrwiennej serca przy pomocy metody polikardiograficznej i echokardiograficznej”
1985 - wrzesień'2013r. - Ordynator i Kierownik Regionalnego Ośrodka Kardiologii MCZ SA w Lubinie

 • Pionier echokardiografii na Dolnym Śląsku.
 • Nauczyciel wielu pokoleń lekarzy (10 Kardiologów, 28 Specjalistów Chorób Wewnętrznych, Gastrolog, Pulmonolog, Diabetolog, Endokrynolog).
 • Autor i inicjator wielu programów profilaktyczno-leczniczych w Zagłębiu Miedziowym.
 • Wieloletni Specjalista Wojewódzki w dziedzinie Kardiologii w Województwie Legnickim.
 • Twórca programu leczenia zawału serca metodą inwazyjną w Zagłębiu Miedziowym (ponad 10 tys.chorych z OZW leczonych od 2002 roku).

dr n. med. Maciej Dałkowski