Historia ośrodków

Historia powołania do życia Oddziału Wrocławskiego PTK

Tak to się zaczęło - Historia powołania do życia Oddziału Wrocławskiego PTK

Składy Zarządów Oddziału Wrocławskiego PTK w kolejnych kadencjach - 

Programy posiedzeń Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTK - 


Katedra i Klinika Chirurgii Serca UM we Wrocławiu

Dr hab. med. Wojciech Kustrzycki, prof. nadzw. AM
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
tel. 071/7364100
e-mail: kcs@usk.wroc.plwojciech.kustrzycki@umed.wroc.pl

Poprzedni kierownicy kliniki:

 1. Prof. Wiktor Bross ( 1946-1973)
 2. Prof. Anatol Kustrzycki (1973-1987)
 3. Prof. Tadeusz Bross (1987-1997)
 4. dr Roman Krupacz (1997-2001)

Aktualny skład zespołu:

 • dr hab.Wojciech Kustrzycki, prof. nadzw. AM – kierownik kliniki
 • Specjaliści kardiochirurdzy:
 • dr n. med. Marek Pelczar, z-ca kierownika kliniki,
 • dr n. med. Andrzej Dumański
 • dr n. med. Andrzej Stachurski
 • lek. med. Janusz Oczko
 • dr n. med. Maciej Rachwalik
 • dr n.  med. Rafał Nowicki
 • dr n. med. Jacek Jakubaszko

Specjaliści kardiolodzy:

 • Dr n. med. Anna Goździk
 • Dr n. med. Marta Obremska
 • Lekarze w trakcie specjalizacji z kardiochirurgii:
 • lek. med. Grzegorz Bielicki
 • lek. med.  Tomasz Płonek
 • lek. med. Mateusz Łuczak

Historia Kliniki 

Historia Kliniki Chirurgii Serca Uniwersytetu Medyczngo we Wrocławiu zaczęła się formalnie w 1972 r., kiedy to słynna II Klinika Chirurgiczna została podzielona na 3 jednostki w ramach tworzonego Instytutu Chirurgii. Ponieważ jednak znaczna część rozwoju kardiochirurgii wrocławskiej odbyła się wcześniej, jeszcze w ramach „II Chirurgii”, a specjalność ta była „oczkiem w głowie” prof. Wiktora Brossa nie sposób tego okresu pominąć.

Wrocław (obok Warszawy i Poznania) był miejscem, w którym rodziła się polska kardiochirurgia. Los sprawił, że odbywało się to w tym samym budynku, w którym, w 1904 r., Jan Mikulicz-Radecki przeprowadził pierwszą na świecie planową torakotomię w komorze podciśnieniowej, skonstruowanej przez Ferdynanda Sauerbrucha.

Pierwsze osiągnięcia polskiej medycyny w zakresie chirurgii serca zawdzięczamy kilku zapaleńcom, którzy całe swoje życie poświęcili walce o zdrowie pacjentów i wbrew przeciwnościom zaszczepiali swym zespołom optymizm
i entuzjazm.

Jedną z tych postaci był Wiktor Bross, któremu w 1946 r. powierzono misję utworzenia II Kliniki Chirurgicznej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Życiorys i osiągnięcia tego wielkiego chirurga były wielokrotnie omawiane i są środowisku chirurgów i kardiologów dolnośląskich dobrze znane.

Prof. Wiktor Bross

Doświadczenia prof. Brossa w zakresie chirurgii narządów klatki piersiowej, które zdobył we Lwowie sprawiły, że od wczesnych lat 50. interesował się leczeniem schorzeń serca. Zachodziła potrzeba zorganizowania pracowni badań inwazyjnych, które przy braku obecnie dostępnych metod obrazowania stanowiły obok stetoskopu i EKG podstawę kwalifikacji pacjenta do zabiegu. Pierwsze cewnikowanie serca zostało przeprowadzone przez lek. Anatola Kustrzyckiego 22 lutego 1955 r. i jest to pierwszy wpis w historycznej księdze operacyjnej dotyczący „zabiegu” na sercu.

W dniu 31 marca 1955 r. prof. Wiktor Bross przeprowadził pierwszą operację kardiochirurgiczną we Wrocławiu- zamkniętą komisurotomię mitralną. Ten dzień uważamy za początek kardiochirurgii w naszym ośrodku.

Zabieg komisurotomii mitralnej, początkowo wykonywany palcem, w późniejszych latach dilatatorem Tubbs’a  uratował życie kilku tysiącom chorych ze zwężeniem zastawki dwudzielnej.

W następnych latach ośrodek wrocławski rozwijał się bardzo dynamicznie. Prof. Wiktor Bross wykorzystywał swoje szerokie kontakty zagraniczne w celu szkolenia współpracowników i pozyskiwania sprzętu. Wprowadzane były kolejne techniki chirurgiczne, zwiększano ilość i zakres wykonywanych zabiegów.

Dnia 12 lutego 1958 r. przeprowadzono pierwszy w Polsce zabieg na otwartym sercu. W hipotermii powierzchniowej zamknięto ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej.

Mimo trudności finansowych, braków w zaopatrzeniu i politycznie uwarunkowanej izolacji udawało się leczyć polskich pacjentów na zbliżonym do światowego poziomie.

Istotnym krokiem w rozwoju kardiochirurgii wrocławskiej było wprowadzenie do klinicznego zastosowania krążenia pozaustrojowego. Stało się to możliwe dzięki pomocy Polonii amerykańskiej. Dnia 12 kwietnia 1961 r. zamknięto ubytki w przegrodzie międzyprzedsionkowej i międzykomorowej z użyciem nowej maszyny płuco-serce. Przez przypadek wydarzenie to zbiegło się z pierwszym lotem człowieka w kosmos, co przybrało z czasem rangę symbolu.

Jak wcześniej wspomniano, w 1972 r. w ramach zmian organizacyjnych w uczelni utworzono Instytut Chirurgii, którego dyrektorem został prof. Wiktor Bross. II Klinika Chirurgiczna została podzielona na 3 nowe kliniki, które weszły w skład Instytutu. Jedną z nich była Klinika Chirurgii Serca (kierowana przez W. Brossa), a więc formalnie jednostka istnieje 42 lata.

W 1973 r. prof. Wiktor Bross przeszedł na emeryturę. Kierownictwo kliniki objął jego wieloletni uczeń i współpracownik, wspomniany wcześniej Anatol Kustrzycki, który we wczesnych latach 50. jeszcze jako student związał się z zespołem swego wielkiego nauczyciela.

Bardzo ważnym wydarzeniem w dziejach kliniki było oddanie w 1974 r. nowego skrzydła budynku kliniki chirurgii, mieszczącego blok operacyjny, oddział intensywnej opieki pooperacyjnej, pracownię hemodynamiki i laboratorium. Wprawdzie z punktu widzenia zachowania stylu architektonicznego można by się do tej inwestycji odnieść krytycznie, ale oznaczała ona znaczące podniesienie funkcjonalności budynku. Jeszcze w tym samym roku Bronisław Olejak wykonał pierwszą we Wrocławiu koronarografię, a A. Kustrzycki- pierwszą rewaskularyzację wieńcową. Po kilku latach doświadczeń pisał: „Wskazania do chirurgicznego leczenia choroby wieńcowej w Polsce są jeszcze bardzo szeroko dyskutowane przez kardiologów. Zdaniem jednych operacja jest wskazana w każdym przypadku niedokrwienia serca, w którym istnieją warunki do przeprowadzenia zabiegu. Wielu kardiologów uważa to leczenie za mało celowe i powołuje się na publikacje o niepowodzeniach. Oba poglądy, choćby dlatego, że tak skrajne są na pewno niesłuszne”. Po ponad 30. latach opina ta nie straciła na aktualności.

W latach 70. i 80. pracowało w klinice wielu wspaniałych ludzi. Filarami zespołu, obok szefa, byli doc. Ryszard Kołtowski i prof. Tadeusz Czereda. Uruchomiono 2. salę operacyjną. W 1985 r. uroczyście obchodzono 30-lecie kardiochirurgii wrocławskiej.

Anatol Kustrzycki zmarł w 1987 r. w wieku 63 lat. Kierownictwo kliniki objął Tadeusz Bross. Pod jego patronatem 9 lekarzy zdało egzamin specjalizacyjny z kardiochirurgii, obroniono 11 doktoratów, zgromadzono materiał kliniczny dla 2 przewodów habilitacyjnych.

Ważnym wydarzeniem w historii kliniki było oddelegowanie w 1988 r. kilku pracowników Kliniki Kardiologii i utworzenie jej oddziału B w budynku klinik chirurgicznych. Kierownikiem zespołu była wówczas doc. Halina Nowosad. Oddział ten został następnie przemianowany na Oddział Kardiodiagnostyki i włączony w struktury Kliniki Chirurgii Serca, w której pozostawał do r. 2004.

Prof. Tadeusz Bross przeszedł na emeryturę w 1997 r. Utrzymuje stały kontakt z kliniką do dzisiaj.

W latach 1997-2001 obowiązki kierownika kliniki pełnił dr Roman Krupacz, a w 2001 r. rektor AM powierzył tę funkcję dr hab. Wojciechowi Kustrzyckiemu. Z jego inicjatywy przeprowadzono remont oddziału męskiego kliniki, radykalnie poprawiając warunki pobytu pacjentów. Był promotorem 4 rozpraw doktorskich, pod jego kierownictwem 3 lekarzy uzyskało specjalizację z kardiochirurgii.

Od 1 maja 2011r. Klinika pracuje w strukturach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Oferuje pacjentom komfortowe warunki oraz dysponuje nowoczesnym sprzętem.

Najważniejsze daty:

 • 22 lutego 1955 r. - pierwsze cewnikowanie serca.
 • 31 marca 1955 r.- pierwsza komisurotomia mitralna.
 • 12 lutego 1958 r. - pierwsza w Polsce operacja na otwartym sercu (zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego w hipotermii).
 • 12 kwietnia 1961 r.- pierwszy zabieg w krążeniu pozaustrojowym. Tego samego dnia pierwszy w historii człowiek- Jurij Gagarin odbył lot w przestrzeni kosmicznej. Przypadkowa zbieżność, ale o randze symbolu.
 • 1974 r.- pierwsza koronarografia.
 • 1974 r.- pierwsza rewaskularyzacja wieńcowa.
 • 1988 r.- pierwsze zastosowanie tętnicy piersiowej wewnętrznej.
 • 1993 r.-pierwsza chirurgiczna rekonstrukcja lewej komory serca.
 • 1993 r.- pierwsza plastyka zastawki mitralnej ze śródoperacyjną kontrolą echokardiograficzną.
 • 1996 r.-pierwsze zastosowanie krwistej kardioplegii w normotermii.
 • 2003 r.-pierwszy zabieg rewaskularyzacji wieńcowej na bijącym sercu.
 • 2011 r.-przeniesienie do USK.
 • 2012 r.- pierwsze przezcewnikowe wszczepienie zastawki aortalnej.

Zespół kliniki regularnie organizuje lub współorganizuje spotkania naukowe i dydaktyczne różnej rangi. Najważniejsze to:

 • 17. Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń TChP (1977 r.),
 • 26. Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń TChP (1996 r.),
 • Międzynarodowe Sympozjum Kardio-Torakochirurgiczne „100-lecie torakochirurgii” (4-6 listopada 2004 r.),
 • III Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgicznego (18-20 maja 2006 r.)
 • obchody 50-lecia pierwszej we Wrocławiu operacji w krążeniu pozaustrojowym (16 kwietnia 2011 r.)

Galeria

Prof. Bross wraz zespołem Opis pierwszego cewnikowania serca Opis pierwszej komisurotomii
Prof. Bross z zespołem w czasie wizyty Maszyna płuco-serce - dar Polonii amerykańskiej Ilustracja pierwszej w Polsce operacji na otwartym sercu
Prof. Anatol Kustrzycki Prof. Bronisław Olejak Zespół kliniki w 1985 r.
Otwarcie oddz. kardiodiagnostyki Zespół kliniki w 2003 r. Zespół kliniki w 2011 r. w nowej siedzibie.
Sylwetki wybitnych kardiologów

Prof. dr hab. Maria Witkowska

1.1963 – dyplom lekarza na Wydziale Lekarskim  Akademii Medycznej Wrocławiu.                

2.Przebieg pracy zawodowej:

 • 1964-1984 -  st. asystent a następnie adiunkt w Katedrze Farmakologii A.M. we Wrocławiu, równocześnie specjalizacja I i II stopnia z chorób wewnętrznych w III Klinice Chorób Wewnętrznych pod kierownictwem prof. Edwarda Szczeklika,         
 • 1984 - adiunkt  w Klinice Kardiologii AM we Wrocławiu,    
 • 1992 - stanowisko  profesora nadzwyczajnego,
 • 2001 - stanowisko profesora zwyczajnego,
 • 2003-2009 - zastępca kierownika Kliniki Kardiologii AM we Wrocławiu,
 • 2006 - do chwili obecnej - konsultacje kardiologiczne w Dolnośląskim Centrum Chorób Serca MEDINET we Wrocławiu
 • 2009 – em. profesor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

3.  Stopnie i tytuły naukowe:

 • 1971 - Stopień doktora nauk medycznych z zakresu farmakologii - A.M. we Wrocławiu,
 • 1987 - Stopień doktora habilitowanego z zakresu kardiologii - A. M. we Wrocławiu, temat pracy habilitacyjnej: „Gęstość receptorów beta-adrenergicznych w leukocytach oraz stężenie amin katecholowych w surowicy krwi w wyrównanych lub niewyrównanych chorobach serca”,
 • 1997 - Tytuł profesora,
 • 2001 - Stanowisko profesora zwyczajnego,

4. Zagranicznwe staże naukowe :

 • Stanford University Medical School, California 1982/1983 – roczne stypendium naukowe; praca w Department of Medicine and Division of Clinical Pharmacology Stanford University School of Medicine, CA.
 • Centre Hospitalier Intercommunal, Unite de Catheterisme Cardiaque, Toulon, Francja - jako Visiting Professor - 1992.

5. Zainteresowania naukowe

W pierwszych latach pracy zainteresowania dotyczyły farmakologii klasycznej i klinicznej, a w szczególności farmakoterapii chorób układu krążenia. Przedmiotem badań prowadzonych w Uniwersytecie Stanforda była farmakokinetyka leków hipotensyjnych i mechanizmy receptorowego działania leków. Wyniki tych badań były prezentowane na Kongresie w Waszyngtonie (1983) oraz na Konferencji Farmakologii Klinicznej uniwersytetów Stanforda, Berkeley, San Francisco i Los Angeles w  Pacific Grove Center w Kalifornii w 1983 r. Po powrocie i objęciu stanowiska adiunkta w Katedrze i Klinice Kardiologii AM we Wrocławiu  zainteresowania naukowe koncentrowały się na:

 • roli mechanizmów neurohumoralnych w patofizjologii chorób sercowo-naczyniowych,
 • badania nad funkcją, strukturą i przebudową serca w nadciśnieniu tętniczym, chorobie niedokrwiennej i po zawale serca,
 • jako jedna z pierwszych w kraju podjęła badania czynników i mechanizmów prowadzących do zaburzeń funkcji rozkurczowej komór serca, analizą związków między dysfunkcją skurczową i rozkurczową komór i oceną współdziałania komór w cyklu serca.

6. Publikacje:

Maria Witkowska jest autorem lub współautorem około 200 publikacji naukowych. Jest autorką podręcznika  „Zaburzenia czynności rozkurczowej serca – patofizjologia, diagnostyka i leczenie” Wyd. Lek. PZWL 2001, redaktorem naukowym dwu podręczników z zakresu kardiologii, tłumaczem licznych anglojęzycznych podręczników i rozdziałów  w podręcznikach medycznych.

7. Promotor 18 prac doktorskich, recenzent 20 prac doktorskich i 4 habilitacyjnych.

9. Działalność w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym:

 • 2001-2007 - Funkcja Przewodniczącej Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (2 kadencje),
 • 1990-2006 - Członek kolegium redakcyjnego Medycyny po Dyplomie, Nadciśnienia Tętniczego oraz Polskiego Przeglądu Kardiologicznego,
 • Recenzent i komentator Kardiologii Polskiej i Medycyny po Dyplomie.

8. Odznaczenia: Nagroda Min. Zdrowia i Opieki Społ. (ind) 1986. W uznaniu osiągnięć w badaniach nad patofizjologią chorób układu krążenia w 1989 r. została wyróżniona indywidualną nagrodą naukową Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, Złoty Krzyż Zasługi (1985), medal 50-lecia Akademii Medycznej (2000), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2005).


 

Prof. dr hab. Ludmiła Hirnlowa 

Urodzona w Kościerzynie 25 marca 1922 roku.

 • Gimnazjum sióstr Urszulanek w Kościerzynie.
 • 1941 – tajna matura w Lublinie.Prof. dr hab. Ludmiła Hirnlowa
 • 1948 – dyplom lekarza na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego.
 • 1952-1968 – starszy asystent, później adiunkt III Kliniki Chorób Wewnętrznych pod kierunkiem profesora Edwarda Szczeklika.
 • 1960 – stopień naukowy doktora medycyny, Akademia Medyczna we Wrocławiu. Temat pracy doktorskiej: „Bakteryjne zapalenie wsierdzia”. Za pracę doktorską nagroda Ministra Zdrowia i
  Opieki Społecznej.
 • 1968 – stopień naukowy doktora habilitowanego „Czynność lewej komory serca w obrazie apeksokardiograficznym” Akademia Medyczna we Wrocławiu.
 • 1968 –  1992  ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego (1969 – stopień naukowy docenta nauk medycznych)
 • 1979 – tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego.
 • Od 1982- 1991 – Specjalista Wojewódzki ds. Kardiologii.
 • 1988 – tytuł naukowy profesora zwyczajnego.

Działalność w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym:

 • W latach 1977-1983  zastępca Przewodniczącego (2 kadencje).
 • W latach 1983-1992 Przewodnicząca Oddziału Wrocławskiego PTK (3 kadencje).
 • 02.10.1992 - otrzymała godność honorowego członka Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w czasie 51 Kongresu PTK
 • w Gdańsku. 
Prof. dr hab. Ludmiła Hirnlowa - otrzymanie tytułu honorowego Członka PTK

Dorobek naukowy

Publikacje w liczbie około 160. Istotne kierunki zainteresowań naukowych: fonokardiografia, stereokardiografia, wektokardiografia, polikardiografia, apeksokardiografia.

 • Ocena przydatności fonokardiografii w kwalifikowaniu chorych do komisurotomii mitralnej.
 • Interpretacja zapisów fonokardiografii w przypadkach wrodzonych wad
  serca i naczyń.
 • Ocena dynamiki skurczu mięśnia sercowego w przeciekach
  wewnątrzsercowych w badaniach polikardiograficznych.
 • Analiza matematyczna apeksokardiogramu dla oceny stanu mięśnia lewej komory w chorobie wieńcowej, po zawale serca,
  w tętniaku pozawałowym serca, po wszczepieniu stymulatora, w wadach nabytych serca, w kwalifikacji do komisurotomii mitralnej.

Kształcenie kadry naukowej

Kierownik specjalizacji 60 lekarzy na I i II stopień z chorób wewnętrznych, 8 lekarzy z kardiologii. Promotor 7 doktorantów, opiekun jednej pracy habilitacyjnej. Recenzent 24 prac doktorskich, 8 habilitacyjnych, 6 wniosków na tytuł profesora.

W okresie prawie 25-letniej działalności w Szpitalu Specjalistycznym powstał:

 • 10-łóżkowy pododdział intensywnej terapii kardiologicznej kompletnie wyposażony i z pełnym zakresem czynności,
 • ośrodek wszczepiania i kontroli stymulatorów,
 • pracownie: usg serca, usg jamy brzusznej, polikardiograficzna.Prof. dr hab. Ludmiła Hirnlowa

Wprowadzono:

 • metodę Dopplera do rutynowych badań przepływów naczyniowych,
 • badanie układu przewodzącego serca,
 • stymulację przezprzełykową,
 • metodę rozcieńczania barwników w wadach wrodzonych serca,
 • 24-godzinne badanie EKG metodą Holtera.

 

 

Prof. dr hab. Krystyna Łoboz-Grudzień

 

1969 – dyplom lekarza na Wydziale Lekarskim A.M. we Wrocławiu.

Przebieg pracy zawodowej:

1969 - 1971 – staż  podyplomowy w Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka we Wrocławiu. Od  1971 r. asystent ,od 1978 r. starszy asystent, w latach 1984-1993 z-ca  Ordynatora Oddziału Kardiologicznego pod kierunkiem prof. dr hab. Ludmiły Hirnlowej.

1993 - 2018  - Ordynator Oddziału Kardiologicznego Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu .

1973 - I stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych, 1976 - II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych, 1981 - specjalizacja z kardiologii.

1977 - stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy pt. „Badania polikardiograficzne w chorobie niedokrwiennej serca z blokami wiązek i odnóg pęczka Hisa. promotor- prof. dr hab. Ludmiła Hirnlowa.

1985 - stopień doktora habilitowanego  na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Przydatność badania przepływu krwi w aorcie metodą dopplerowską w ocenie czynności lewej komory serca i zastawek aortalnych”.

1989 - docent na Wydziale Nauk o Zdrowiu A.M. we Wrocławiu 

2001 - tytuł naukowy profesora nauk medycznych

2001 – profesor nadzwyczajny na Wydziale Nauk o Zdrowiu A.M. we Wrocławiu

2004 - 2016 - Kierownik Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

2008 – 2016 - profesor zwyczajny na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

2008 - 2012 - członek Senatu Uniwersytetu Medycznego  we Wrocławiu.

Działalność naukowa

Autorka  148. prac twórczych oraz 115 streszczeń zjazdowych

Główne kierunki  badań naukowych                                                                           

W latach 70.  badania polikardiograficzne (apeksokardiografia i sfigmografia) w chorobie niedokrwiennej serca. 

Na przełomie lat 70. i 80. w Specjalistycznym Szpitalu im. T. Marciniaka we Wrocławiu, przy współpracy z Zakładem Ultradźwięków Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie, wdrażała ultradźwiękową metodę dopplerowską do badań przepływu krwi w tętnicach szyjnych oraz w aorcie. Badania te  miały pionierski charakter w kraju. 

W 1989 r  za wybitne  osiągnięcia w dziedzinie kardiologii, a szczególnie za prace związane z wdrażaniem ultradźwiękowej metody dopplerowskiej w kraju,  została laureatką dorocznej nagrody Lekarskiej Wieczystej Fundacji imienia Zofii i Jana Karola Wende.

W latach 90. Tematyka prac naukowych związana była z wartością kliniczną echokardiografii dopplerowskiej w ocenie czynności rozkurczowej lewej komory w chorobie niedokrwiennej serca, w nadciśnieniu tętniczym oraz z pozawałową przebudową serca .

W ostatnich dekadach - wdrażanie  nowych metod ultrasonograficznych do oceny lokalnej sztywności naczyń (e-tracking ) . Opublikowała prace poświęcone interakcjom sercowo-naczyniowym oraz  analizie wave intensity w populacji osób z czynnikami ryzyka miażdżycy . Członek Europejskiej grupy roboczej (ETIC- E-Tracking Investigators Collaboration ).

We współpracy z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu opublikowała  prace związane z jakością życia w chorobach sercowo-naczyniowych, z zespołem kruchości i zaburzeniami  unkcji poznawczych w wybranych jednostkach chorobowych .

Udział w licznych międzynarodowych badaniach klinicznych oraz grantach naukowych (m. innymi: OAT , ISCHEMIA) pod auspicjami NHBI koordynowanych przez Instytut Kardiologii w Warszawie oraz w międzynarodowych rejestrach .                            

Od lat 90. członek Rady Naukowej Folia Cardiologica przekształconej w Cardiology Journal, w latach 2010 -2016 członek Kolegium Redakcyjnego Cardiology Journal (associate editors).

Od lat 90. recenzent i komentator czasopisma Kardiologia Polska oraz recenzent Advances in Clinical and Experimental Medicine .

Szkolenie młodej kadry:

Pod Jej kierunkiem 13 lekarzy uzyskało I stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych, 14 lekarzy uzyskało II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych, a 11 osób  uzyskało specjalizację z zakresu kardiologii. Jest członkiem państwowej Komisji Egzaminacyjnej z kardiologii.

Jest promotorem 15 przewodów doktorskich ukończonych. Z zespołu badawczego pod Jej kierunkiem 3 osoby uzyskały stopień naukowy doktora habilitowanego.

Jest recenzentem 65. rozpraw doktorskich , 9 rozpraw  habilitacyjnych, 8 wniosków na tytuł profesora nauk medycznych . 

Działalność w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym:

1985 – 1989 skarbnik, a w latach 1989-1992 sekretarz Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 

1992 - 2001 (przez 3 kadencje ) -  Przewodnicząca Oddziału Wrocławskiego PTK.

2001 - 2003  Z-ca  Przewodniczącej  Oddziału Wrocławskiego PTK.

1998 - 2001 członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

1995 - 1998 członek Komisji Dydaktycznej, 1998-2001 członek Komisji Informatyki, 2011-2013 członek Komisji Nagród Zarządu Głównego PTK.

2009 - 2013 członek Zarządu, 2013-2019 członek Komisji Rewizyjnej Sekcji Chorób Serca u Kobiet PTK .

Od 2007 r. członek grupy ekspertów Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego do spraw przyznawania akredytacji.

W 1990 r. skarbnik 46 Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PTK w Polanicy Zdroju.   

W 1996 r. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 58. Ogólnopolskiej Konferencji PTK  w Polanicy Zdroju.

Działalność w nadzorze kardiologicznym

1992 - 1999  specjalista wojewódzki d/s kardiologii w woj. wrocławskim

Odznaczenia

W 2004 r. została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

W 2005 r. Senat Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich przyznał  Złotą Odznakę Honorową Academia Medica Wratislaviensis. W 2011 roku otrzymała pierścień tysiąclecia z rąk Jego Eminencji Kardynała Henryka Gulbinowicza z okazji 50-lecia Dolnośląskiego Szpitala im. T. Marciniaka. W 2014 roku odznaczona honorowym medalem PTK z okazji 5 -lecia Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W 2019 rr odznaczona „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”.Dr n. med. Maciej Dałkowski

1966 - ukończenie studiów medycznych (AM we Wrocławiu)
1977 - specjalizacja z Chorób Wewnętrznych (II stopień)dr n. med. Maciej Dałkowski
1980 - specjalizacja z Kardiologii
1983 - obrona pracy doktorskiej (AM we Wrocławiu)
“Dynamiczna obserwacja czynności lewej komory w zawale serca i chorobie niedokrwiennej serca przy pomocy metody polikardiograficznej i echokardiograficznej”
1985 - wrzesień'2013r. - Ordynator i Kierownik Regionalnego Ośrodka Kardiologii MCZ SA w Lubinie

 • Pionier echokardiografii na Dolnym Śląsku.
 • Nauczyciel wielu pokoleń lekarzy (10 Kardiologów, 28 Specjalistów Chorób Wewnętrznych, Gastrolog, Pulmonolog, Diabetolog, Endokrynolog).
 • Autor i inicjator wielu programów profilaktyczno-leczniczych w Zagłębiu Miedziowym.
 • Wieloletni Specjalista Wojewódzki w dziedzinie Kardiologii w Województwie Legnickim.
 • Twórca programu leczenia zawału serca metodą inwazyjną w Zagłębiu Miedziowym (ponad 10 tys.chorych z OZW leczonych od 2002 roku).

dr n. med. Maciej Dałkowski

Konferencja z okazji 50-lecia oddziału

50 - lecie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego na Dolnym Śląsku 1964 – 2014

    W  dniu 25.11.2014 w Sali Wielkiej Ratusza odbyła się wyjątkowa uroczystość – Jubileuszowa Konferencja Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Był to szczególny moment podsumowania 50 letniej historii dolnośląskiej kardiologii. Uroczystość ważna nie tylko dla wrocławskich kardiologów, ale także dla całego środowiska medycznego naszego regionu.  

    Spotkanie prowadzili: Przewodniczący Wrocławskiego Oddziału PTK prof. Krzysztof Reczuch, Przewodnicząca Elekt dr Joanna Jaroch oraz Ustępujący Przewodniczący prof. Jacek Gajek. Pośród wielu znamienitych gości znaleźli się między innymi Jego Magnificencja Rektor UM we Wrocławiu prof. Marek Zietek, przedstawiciele Władz Miasta  - pani Prezydent Anna Szarycz, pani Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Joanna Nyczak oraz reprezentujący Metropolitę  Wrocławskiego  -  Kanclerz Kurii ks. Rafał Hołubowicz. Szczególnie ważnym był fakt obecności wszystkich ordynatorów oraz kierowników klinik, oddziałów kardiologii oraz kardiochirurgii z całego Dolnego Śląska.

   W inauguracyjnym wykładzie prof. K. Reczuch przedstawił niezwykle ciekawą historię wrocławskiej kardiologii, przypomniał nazwiska twórców i założycieli tzw. „wrocławskiej szkoły kardiologicznej” – m.in. prof. Edwarda Szczeklika i Seweryna Łukasika. Była to wyjątkowa okazja aby przywołać szereg przełomowych osiągnięć, zabiegów oraz operacji jakie miały miejsce w naszym mieście. W drugiej części spotkania zostały przedstawione historie powstania, przebieg rozwoju oraz plany poszczególnych placówek kardiologicznych oraz kardiochirurgicznych z Dolnego Śląska.

   Kulminacyjnym momentem spotkania było wręczenie Honorowych Medali przyznanych przez Zarząd Wrocławskiego Oddziału PTK w uznaniu zasług dla rozwoju oraz  promocji dolnośląskiej kardiologii i kardiochirurgii w kraju oraz na świecie dla wybitnych przedstawicieli naszego środowiska. Obecni byli wszyscy Laureaci.

Nagrodzeni zostali:

Prof. dr hab. n. med. Seweryn Łukasik
Prof. dr hab. n. med. Walentyna Mazurek
Prof. dr hab. n. med. Halina Nowosad
Prof. dr hab. n. med. Maria Witkowska
Prof. dr hab. n. med. Krzyszof Wrabec
Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Bross
Prof. dr hab. n. med. Czesław Telichowski                            
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Łoboz-Grudzień
Dr  n. med. Alicja Kostecka-Pokryszko
Prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski
Prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak
Dr  n. med. Leszek Sokalski
Dr  n. med. Maciej Dałkowski 

     Gratulujemy serdecznie!

Sekretarz Oddziału Wrocławskiego

Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

dr med. Robert ZymlińskiProgram naukowy Konferencji

9:30      Poczęstunek
10:00    Otwarcie konferencji
              Dr hab. med. Krzysztof Reczuch, prof. nadzw. – Przewodniczący OW PTK
              Dr med. Joanna Jaroch, przewodnicząca elekt OW PTK
              Dr hab. Jacek Gajek, prof.  nadzw., ustępujący przewodniczący OW PTK

10:10    Jubileuszowa Sesja Oddziału Wrocławskiego PTK
              1. Zarys historii Oddziału Wrocławskiego PTK
                  Dr hab. med. Krzysztof Reczuch, prof. nadzw. 
              2. Przemówienia okolicznościowe
                  Prezydent Rafał Dutkiewicz
                  Rektor UM we Wrocławiu prof. dr hab. med. Marek Ziętek
                  Prof. dr hab. med. Waldemar Banasiak, były Prezes PTK
                  Prof. dr hab. med. Piotr Ponikowski, Konsultant Wojewódzki 
                  ds. kardiologii

              3. Wręczenie medali honorowych PTK
                  
11.10    Przerwa kawowa

11.30    Historia Klinik i Oddziałów Kardiologii  i Kardiochirurgii 
             Dolnego Śląska w pigułce
             Przewodniczący sesji:  
             Dr med. Joanna Jaroch
             Dr hab. Jacek Gajek, prof.  nadzw.
             Dr hab. med. Krzysztof Reczuch, prof. nadzw.

             Prezenterzy: Kierownicy Klinik, Ordynatorzy Oddziałów

                1. Prof. dr hab. med. Krystyna Łoboz Grudzień
                 Oddział Kardiologii, Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im T. Marciniaka
                2. Prof. dr hab. med. Andrzej Mysiak
                 Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
                3. Prof. dr hab. med. Waldemar Banasiak
                 Ośrodek Chorób Serca, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu
                4. Prof. dr hab. med.  Jerzy Lewczuk
                 Oddział Kardiologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
                5. Prof. dr hab. med. Wojciech Kustrzycki
                 Klinika Chirurgii Serca, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
                6. Dr med. Paweł Kwinecki
                 Oddział Kardiochirurgii, Dolnośląskie Centrum Chorób Serca MEDINET
                7. Dr med. Jacek Skiba
                 Klinika Kardiochiurgii, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu
                8. Dr hab. med. Jacek Kusa
                 Oddział Kardiologii Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
                9. Dr med. Ewa Masłowska
                 Oddział Kardiologiczno-Pediatryczny, Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii UM
               10. Lek. med. Waldemar  Jastrzębski
                 Regionalne Centrum Kardiologii, MCZ Lubin
               11. Dr med. Roman Szełemej
                 Oddział Kardiologii, Szpital Górniczy Wałbrzych
               12. Dr. med. Leszek Bystryk
                 Oddział Kardiologii, Wojewódzkie Centrum Szpitalne Jelenia Góra
               13. Lek. med. Jacek Rytkowski
                 Oddział Kardiologii, Szpital Zgorzelec
               14. Dr. med. Hubert Krupa
                 Oddział Kardiologii, Szpital Polanica
               15. Lek. med. Ireneusz Babiak
                 Oddział Kardiologii, Szpital Świdnica
               16. Dr. med. Piotr Berkowski
                 Oddział Kardiologii, Szpital Kłodzko
               17. Lek. med. Barbara Engel
                 Oddział Kardiologii, Szpital Legnica

10:00    Zakońćzenie konferencji

Galeria
Wideo-wykłady

Jubileuszowa Sesja Oddziału Wrocławskiego PTK

Zarys historii Oddziału Wrocławskiego PTK - Dr hab. med. Krzysztof Reczuch, prof. nadzw. 

 Historia Klinik i Oddziałów Kardiologii  i Kardiochirurgii Dolnego Śląska w pigułce

1. Prof. dr hab. med. Krystyna Łoboz Grudzień
Oddział Kardiologii, Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im T. Marciniaka

2. Prof. dr hab. med. Andrzej Mysiak
Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

3. Prof. dr hab. med. Waldemar Banasiak
Ośrodek Chorób Serca, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu

4. Prof. dr hab. med.  Jerzy Lewczuk
Oddział Kardiologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

5. Dr med. Paweł Kwinecki
Oddział Kardiochirurgii, Dolnośląskie Centrum Chorób Serca MEDINET

6. Dr hab. med. Jacek Kusa
Oddział Kardiologii Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

7. Dr. med. Hubert Krupa
Oddział Kardiologii, Szpital Polanica

8. Lek. med. Barbara Engel
Oddział Kardiologii, Szpital Legnica